Informacija Covid – 19

SAM_rastas_2022-04-29 DĖL COVID-19 Ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo UGDYMO ĮSTAIGOSE atšaukus ekstremalią situaciją

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1546 „DĖL valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, ORGANIZACIJŲ IR ĮMONIŲ BEI kitų įstaigų VEIKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 2022 m. kovo 31 d. Nr. V-668
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių bei kitų įstaigų veiklos organizavimo sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.3. rekomenduoti įstaigų darbuotojams, aptarnaujantiems įstaigos lankytojus, darbuotojams uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);“.

1.2. Pakeičiu 1.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.4. neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);“.

1.3. Pakeičiu 1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.5. išvykose dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su išvyka į objektus (pvz., patikrinimas) ar paslaugos teikimu ne įstaigoje, turi vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse rekomenduojama dėvėti kaukes;“.

1.4. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4. prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:

1.4.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.4.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.4.3. apie rekomendaciją vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį;“.

1.5. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų įstaigos lankytojams, lankytojus aptarnaujantiems darbuotojams, darbuotojams uždarose erdvėse esančiose darbo vietose ir  bendrose įstaigos uždarose patalpose (koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan.), taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu dėvėti kaukes. Neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti veido skydelį.“

  1. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. balandžio 4 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                 Monika Navickienė

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 2022 m. kovo 31 d. Nr. V-672

Vilnius

  1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo:

1.1.1. vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos. Esant pagrįstam poreikiui grupės gali būti performuojamos. Tokiu atveju grupės turi būti sudaromos ne trumpesniam kaip 1 savaitės laikotarpiui;

1.1.2. darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturėtų turėti kontakto su vaikais;

1.1.3. skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas, jei kontakto išvengti neįmanoma, turėtų būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas;

1.1.4. vaikai turi būti maitinami grupės patalpose. Jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma;

1.1.5. bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos. Jei įstaigoje yra bendrų patalpų (kūno kultūros, muzikos salių ar pan.), po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

1.1.6. turi būti maksimaliai išnaudotos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį.

1.3. Pakeičiu 1.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4.2.  apie rekomendaciją uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės);“.

1.4. Pakeičiu 1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.13. Vykstant ugdymo procesui rekomenduojama pašalinių asmenų į švietimo įstaigą neįleisti, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Jei ugdymo veiklose dalyvauja vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai), ar kiti ugdymo veiklose įprastai nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad tarp šių asmenų ir vaikų būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas (ribojimas nėra taikomas vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktams). Jei nevykstant ugdymo procesui įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, ar ugdymo veiklose dalyvauja įprastai jose nedalyvaujantys asmenys, turi būti užtikrinama, kad pasibaigus tokiai veiklai patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.“

1.5. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Įpareigoti vaikų vežimo organizatorius ir vykdytojus, užtikrinti priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. V-1251 „Dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo sąlygų“, laikymąsi.“

1.6. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims, išskyrus vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėti kaukes.“

  1. N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.2, 1.3 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2022 m. balandžio 4 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                  Monika Navickienė

 

Biržų lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ nuo 2021-09-13 d. pradėti aplinkos paviršių tyrimai, ieškant COVID-19 sukeliančių virusų pėdsakų

Tiek simptomus turintys, tiek besimptomiai asmenys į aplinką skleidžia SARS-CoV-2 viruso daleles, kurios nusėda ant paviršių.

Aplinkos paviršių tyrimai atliekami profilaktiškai, siekiant aptikti besimptomius SARS-CoV-2 užsikrėtusius asmenis ankstyvoje infekcijos stadijoje, t.y. neturint išankstinių žinių apie sergančius asmenis.

Paviršių mėginius Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose ima visuomenės sveikatos specialistės.

Viruso pėdsakų aptikimas paviršiaus mėginyje rodo, kad toje aplinkoje yra (buvo) viruso nešiotojas (užsikrėtęs asmuo), kuris galimai lietė tą paviršių ar jį galėjo užteršti kitais būdais.

Aptikus viruso pėdsakus, toliau gali būti taikomi profilaktiniai patikros būdai.

Visuomenės sveikatos specialistė

Gabrielė Kondrotaitė

 

 

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI

Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose

2020 m. lapkričio 6 d.d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-1903

2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-2111

Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose 2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1927

 

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija

https://sam.lrv.lt/koronavirusas

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei/pagalbos-telefonai-ir-nuorodos

Kviečiame apsilankyti  https://mokyklabecovid.lt/

Specialiai ugdymo įstaigoms parengta svetainė, kurioje paskelbta informacija apie saugumo sąlygas skirtingose švietimo pakopose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualūs dokumentai, operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro sprendimai, ugdymo kintant pandeminei situacijai scenarijai.   

SVARBIAUSI SAUGUMO DĖL COVID-19 REIKALAVIMAI

Biržų lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ nuo rugsėjo 1-osios  dienos ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bus vykdomas tik kontaktiniu būdu.

Sveikatos pažymos. Vaikai  turi turėti galiojančią sveikatos pažymą – ji galioja metus, tad ne visais atvejais būtina pažymą pristatyti rugsėjo 1-ąją.

Įstaigoje užtikrinamos būtiniausios saugumo priemonės:

  • Vaikučiai atvedami ir pasiimami nuo grupės lauko durų.
  • Tėveliai ir mokytojai nuolat bendrauja ir keičiasi informacija apie vaiko sveikatos būklę.
  • Grupėse kaukės vaikams neprivalomos, temperatūra matuojama pagal poreikį.
  • Reguliuojami grupių srautai, vykdomas patalpų vėdinimas, valymas ir dezinfekavimas, rankų plovimas ir/ar dezinfekavimas.

Izoliacija. Susirgus vaikui, dėl poreikio izoliuotis grupei spręs Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, dėl vaikų  tolesnio ugdymo būdo sprendimą priims įstaiga.

 

PASIRENGIMAS 2021-2022 MOKSLO METAMS – GALIMI SCENARIJAI

 

Informacija TĖVAMS dėl COVID-19

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos