Komisijos

METODINĖ GRUPĖ – organizuoja lopšelio – darželio metodinę veiklą.
Grupei vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Ščebetovienė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si)  pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Vilija Ščebetovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininkės pavaduotoja – Kristina Duderienė, logopedė
Sekretorė – Dalė Šarkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Narės:  Ilona Paulavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
             Violeta Didzinskienė
, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
             Lorita Kaminskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA teikia informaciją mokytojams, specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos  programą, posėdžių datas ir komisijos nutarimus, rengia atestacijos programą. Svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams, specialistams ir priima sprendimus.

Pirmininkė –  Vitalija Medelinskienė, direktorė

Sekretorė –  Violeta Didzinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Narės: Vilija Ščebetovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dalė Šarkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus deleguotas atstovas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS UŽTIKRINIMO KOMISIJA – siekia užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje

Ilona Paulavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lijana Zablackienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo  padėjėja
Monika Drevinskienė,  tėvų atstovė

ETIKOS KOMISIJA – priima ir svarsto įstaigos darbuotojų prašymus ar informaciją apie galimus įstaigos darbuotojų etikos kodekso pažeidimus. Priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus ir teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl nuobaudų už etikos kodekso pažeidimus skyrimo.
Komisijos sudėtis:
Pirmininkė – Vilija Ščebetovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Dalė Šarkūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Narės:  Sigita Jurkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Jolanta Medelinskienė, vyresnioji virėja
Džuljeta Šarkūnienė, sandėlininkė

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA paskirtis pasirengti konstruktyviai reaguoti į krizę, o įvykus krizei – koordinuotai ir veiksmingai organizuoti krizės pasekmių įveikimą, užtikrinti krizės paveiktiems bendruomenės nariams reikiamos pagalbos teikimą.

Vadovė – Vitalija Medelinskienė, direktorė

Narės:

     Vilija Ščebetovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Kristina Duderienė, logopedė

    Kristina Vaidinauskienė, ūkvedė

    Alė Garjonienė, dietistė