Priėmimas

GRUPIŲ DARBAS VASARA

 

Biržų rajono švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Biržų lopšelio – darželio Ąžuoliukas grupių darbo organizavimas 2022 m. vasaros laikotarpiu

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ

     Vaikai į lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ priimami vadovaujantis „Vaikų priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-225.

     Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1 iki 5(6) metų.

      Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.

     Lopšelyje-darželyje grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų.

     Vaikų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

      Priimant vaikus į lopšelio-darželio grupes laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo registravimo datą, prioritetai taikomi:
• vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
• vaikams, kuriems, Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
• vaikams iš globos namų;
• vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
• vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
• vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo 60-100 proc.;

     Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
• vaiko gimimo liudijimas;
• vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
• nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma;
• dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys pirmumo teisę (pagal poreikį);
• dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama mokesčio už paslaugas lengvata.

     Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas dvišale – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio direktoriaus – ugdymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

     Apie vaiko priėmimą ar nepriėmimą į lopšelį – darželį tėvai (globėjai)  informuojami žodžiu prieš 5 darbo dienas iki rugsėjo 1d.

Prašymas dėl vaiko priėmimo į lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo grupę.

Prašymas dėl vaiko priėmimo į lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš lopšelio-darželio

Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą