Priėmimas

GRUPIŲ DARBAS VASARA

 

Biržų rajono švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

 ĮSAKYMAS „Dėl Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu“

Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, grupių darbo organizavimo GRAFIKAS vasaros laikotarpiu

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ

     Vaikai į lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ priimami vadovaujantis „Vaikų priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-225.

     Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo 1 iki 5(6) metų.

      Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.

     Lopšelyje-darželyje grupės formuojamos iš to paties amžiaus vaikų.

     Vaikų skaičius grupėse nustatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

      Priimant vaikus į lopšelio-darželio grupes laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo registravimo datą, prioritetai taikomi:
• vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
• vaikams, kuriems, Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
• vaikams iš globos namų;
• vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
• vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
• vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo 60-100 proc.;

     Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
• vaiko gimimo liudijimas;
• vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
• nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma;
• dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys pirmumo teisę (pagal poreikį);
• dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama mokesčio už paslaugas lengvata.

     Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas dvišale – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio-darželio direktoriaus – ugdymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

     Apie vaiko priėmimą ar nepriėmimą į lopšelį – darželį tėvai (globėjai)  informuojami žodžiu prieš 5 darbo dienas iki rugsėjo 1d.

Prašymas dėl vaiko priėmimo į lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo grupę.

Prašymas dėl vaiko priėmimo į lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš lopšelio-darželio

Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą