Savivalda

SAVIVALDA

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA – aukščiausia lopšelio – darželio savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Ji aprobuoja lopšelio – darželio nuostatus, strateginį planą, metinį veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles. Teikia pasiūlymus dėl lopšelio – darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto lopšelio – darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą.
Lopšelio – darželio taryba:
Pirmininkė – Ingrida Kuncienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Sekretorė 
– Ilona Paulavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai: Vilija Ščebetovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
             Aušra Kliaugienė, tėvų atstovė
             Toma Čepokė, tėvų atstovė
             Skaistė Stakionė, tėvų atstovė

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus. Analizuoja lopšelio – darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Analizuoja lopšelio – darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą. Kartu su lopšelio – darželio asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus. Numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais ir visuomene kryptis.
Pedagogų tarybai vadovauja direktorė Vitalija Medelinskienė.

DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. 
Darbo taryba:
Pirmininkė – Alė Garjonienė
Sekretorė – Jolanta Vasiliūnienė
Narė – Ilona Paulavičienė