Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

 

Vaiko teisių konvencija.

 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“.

 

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.

 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymas ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.

 

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (nustato įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo tvarką pagal programas).

 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos.

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.

 

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

 

Švietimo aprūpinimo standartai.

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės  nutarimas dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Asmens duomenų apsauga.