Vizija, misija, tikslai

VIZIJA

Atvira pokyčiams, bendruomeniška, nuolat tobulėjanti ugdymo įstaiga, kurioje ugdosi orus, kuriantis, aktyvus, sėkmingai besiugdantis ir laimingas vaikas. 
 

MISIJA

Teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės ir bendruomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas saugioje, pagarbioje, įtraukiančioje aplinkoje, užtikrinant vaiko asmenybės ūgtį. 

 

TIKSLAI:

  • Ugdymo paslaugų kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas.
  • Naujovėms imlios, nuolat tobulėjančios, pilietiškos bendruomenės formavimas.

UŽDAVINIAI:

  • Organizuoti darnų, inovatyvų, į vaiką orientuotą ugdymo(si) procesą.
  • Kurti sveiką, saugią, vaiko ugdymui palankią, pedagogiškai veiksmingą ugdymo(si) aplinką.
  • Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją.
  • Plėtoti socialinę partnerystę.