Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

                     

Įstaigoje įgyvendinamos šios neformaliojo švietimo programos:

 • Biržų l/d Ąžuoliukas ikimokyklinio ugdymo programa „AUGA ĄŽUOLIUKAI“ 

Programos tikslas – sveikas ir saugus, bendraujantis ir geranoriškas, kuriantis ir išradingas, smalsus, aktyvus ir sėkmingai besiugdantis vaikas.

Ikimokyklinio ugdymo programa „AUGA ĄŽUOLIUKAI“ laiduoja kokybišką  ikimokyklinį  vaiko ugdymąsi lopšelyje – darželyje. Ugdytojai  puoselėja intelektines, emocines, fizines  vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, skatina vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleidžia  ir ugdo įvairius gebėjimus puoselėja individualybę. Numatytas ugdymo turinys (ko siekiama),  ugdymo technologijos, metodai,  ugdymosi aplinka (kaip siekiama ugdymosi rezultatų), vaiko pasiekimai ir jų vertinimas (iš ko žinome, ar rezultatai pasiekti).

Programa parengta išsiaiškinus vaikų ir jų šeimų poreikius, ugdytojų nuomonę.   Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis vaikų nuo 1 – 6 metų ugdymąsi.

 Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis mokykloje.

Į ugdymo turinį integruojamos programos:

 • Sveikatos stiprinimo programa SVEIKAS IR SAUGUS DARŽELIS 2018-2022 m.“ Pažymėjimas

     Programos tikslas – Programa siekiama ankstyvojo, ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaiko visuminio sveikatos ugdymo, vertybinių nuostatų ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo. Visa apimančios sveikatos stiprinimo sistemos bei sveikatai palankios aplinkos kūrimo bendromis visos bendruomenės pastangomis.

     Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų fizinio aktyvumo skatinimui ir fizinio pajėgumo gerinimui, sveikos mitybos įpročių formavimui, saugios ir sveikos aplinkos kūrimui. Visų bendruomenės narių įtraukimas į sveikatos stiprinimo procesus, skatina tėvų aktyvumą, garantuoja ugdymo tęstinumą.

 

 • Vaikų etninės kultūros ugdymo programa

Programos tikslas-tenkinti vaiko norą pažinti bei perimti tautos kultūrą, papročius, darbus, liaudies dainas, ratelius, žaidimus. Ugdyti kūrybišką savo tautos kultūros puoselėtoją.

 • Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

Programoje dalyvaujame nuo 2008 metų. Jos tikslas – padėti ugdyti(s) 5-7 metų vaikų atsparumą žalojančiai aplinkos įtakai, įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.  Vaikai mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus.

zipio draugai logo

Lietuvoje programą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vaiko labui“

 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Siekiame padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, laikytis saugos buityje, vengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.

 • Programa „Skaitantis vaikų darželis

Programos tikslas – Skatinti kasdienį skaitymą balsu bendruomenėje, sužadinant vaiko domėjimąsi knyga. Gerinti vaikų emocinę sveikatą bei intelekto vystymąsi.

 • Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“

Programa suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kuriuose  dalyvauja visa bendruomenė.

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų (3 – 6 m.) ugdymo karjerai programa 2022 m.

Programa kryptingai supažindina vaikus su profesijomis ir darbo pasauliu. Svarbiausias dėmesys skiriamas vaiko savęs pažinimui, savivokai; jo santykiui su pasauliu, daiktais, bendraamžiais ir suaugusiais; aktyviai veiklai, grįstai žaidimu, vaikų fantazija, aplinkos stebėjimu ir tyrinėjimu; gebėjimu pažinti ir vertinti įvairias aplinkas, situacijas, savo padėtį jose; sugebėjimui pažinti savo teigiamas savybes ir mokėti jas pristatyti.

 

Vykdomi projektai ir programos:

 • Biržų r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Mano jausmų pasaulis“
 • Biržų r. savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa „Apsidairyk. Tausok 2022“
 • Biržų r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Laimingos vaikystės takeliu“
 • Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam!“
 • ES lėšomis remiama programa „Pienas vaikams“
 • ES lėšomis remiama programa „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“
 • Ilgalaikės LFF masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas „Futboliukas“
 • Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“
 • Grupėse vykdomi sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektai

 

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2022

MES DALYVAUJAME!

     Vasario – birželio mėnesiais įstaigoje vykdomas projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

       Projekto tikslas – didinti (1–7 m.) vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas.

Projektas vykdomas III etapais.

Pirmojo etapo metu du mėnesius, tris kartus per savaitę, bus vykdomos nuotolinės pamokėlės.

Antrojo etapo metu bus organizuojamas festivalis, kuriame dalyvaus visi įstaigos ugdytiniai.

Trečiojo etapo metu, priklausomai nuo situacijos Lietuvoje, bus organizuojamas festivalis  į kurį vyks dalyvių komanda: 3 mergaitės, 3 berniukai (2016 m. gimimo) ir 2 mokytojai.

Fizinio ugdymo pamokėlės jau vyksta, vaikai  džiaugiasi aktyvia fizine veikla ir sportiniais žaidimais!

BIRŽŲ R. SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA „APSIDAIRYK. TAUSOK 2021“ 

Programa siekiama skatinti vaikų norą pažinti ir tyrinėti aplinkinį pasaulį, supažindinti su tiriamosios veiklos būdais, su žmogaus teigiamu ir neigiamu poveikiu gamtai; skatinti visų bendruomenės narių aktyvumą, vykdant aplinkosauginę veiklą.

Gamtamokslinė veikla ikimokykliniame amžiuje yra ta patyriminė veikla,  kuri žadina vaikų smalsumą. Skatinti vaikų smalsumą įmanoma auginant augalus, gyvūnus, stebint per ekskursijas ir stebėjimus, eksperimentus, naudojant edukacines ugdymo priemones. Gamtamokslinio raštingumo ugdymas nėra žinių perdavimas. Vaikas veikia sužinodamas, atrasdamas ką nors nauja.

Remiantis gamtamoksliniu ugdymu, vaikams skiepijamos vertybinės nuostatos, kreipiančios spręsti kasdienio gyvenimo problemas Vaikai pradeda suprasti, kad žmonės yra atsakingi už gamtos išsaugojimą. Ekologinių – aplinkosauginių veiklų įvairovė suteikia galimybę vaikams formuotis ekologinę sampratą, išsiugdyti atsakomybę už aplinkos likimą, pagarbą gamtai.

Programa realizuojama taikant prieinamus vaikams tiriamosios veiklos būdus. Vaikai keliauja po Biržų r. sav. regioninį parką, vyksta edukacijos „Augalų medžioklė“, „Nuo sėklytės iki stalo“, „Kuo grūdas švaresnis, tuo duona sveikesnė“,  dirbami sezoniniai  darbai  Zuikio ūkyje,  aktyviai ir atsakingai rūšiuojamos  atliekos.

Visų grupių vaikų kūrybinis darbas, panaudojant antrines žaliavas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTAS „ LAIMINGOS VAIKYSTĖS TAKELIU“ 2021 m.

Projekto tikslas: stiprinti ir saugoti vaikų psichikos sveikatą, puoselėti ir kurti teigiamą emocinį klimatą įstaigoje. Siekiant  tikslo ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, mokant vaikus atpažinti jausmus ir valdyti emocijas, spręsti problemines situacijas. Skatinamas  fizinis vaikų aktyvumas. Sudaromos  vaikams palankios sąlygas vystytis ir ugdytis pagal jų individualias psichines galimybes įvairios veiklos metu.

Vykdomos  edukacinės meninės raiškos veiklos, sveikatos/judėjimo valandėles, sveikatos dienos,  praktiniai užsiėmimai vaikams; sportinės pramogas, varžybos, šventė vaikams ir visai bendruomenei, mokymai, tobulinant darbuotojų kompetencijas psichikos sveikatos stiprinimo srityje.

 

BĖGIMO VARŽYBOS NUSIPELNIUSIO TRENERIO POVILO KAROBLIO  TAUREI LAIMĖTI

   Rugsėjo 17 d. priešmokyklinukai dalyvavo Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro organizuojamose bėgimo varžybose nusipelniusio trenerio Povilo Karoblio  taurei laimėti.

Dalyvius sveikino ir linkėjimo žodžius tarė Biržų rajono meras Vytas Jareckas, Lietuvos lengvosios atletikos asociacijos vykdantysis direktorius Algirdas Maldūnas, varžybų vyriausiasis treneris Viktoras Bagamolovas.

Mergaitės ir berniukai  rungtyniavo tarpusavyje savo amžiaus grupėse. Vaikus varžyboms ruošė mokytoja Violeta Didzinskienė.  Mūsų bėgikai pasirodė labai sėkmingai. Laimėtos I-III vietos berniukų ir III vieta mergaičių bėgime. Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, laimėtojai specialiais medaliais ir taurėmis.

VISUS MOKSLO METUS SU SVEIKATIADA!

        Lopšelis – darželis ne pirmus metus dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“ ir įsitraukia į organizatorių siūlomas veiklas.

   „Sveikatiada“ vadovaujasi šūkiu – sveikai gyventi yra smagu! Tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir pedagogai, tėvai.

    Šiais mokslo metais organizuotos veiklos: „10000 žingsnių yra vieni juokai“, „Pusryčiai madinga“, „Pietų kovos“, „Šokio virusas“, „Užkandžių fiesta“. Įdomių veiklų metu vaikai ne tik smagiai leido laiką, bet ir ugdėsi sveikos  gyvensenos įgūdžius.